Sök citat:

Latin
Svenska
 
Skicka in citat
 
 
D - F 84 citat hittades

  De duobus malis minus est semper eligendum.
Av två onda ting skall man alltid välja det minst onda. (Thomas a Kempis)

  De gustibus non est disputandum
Om smak ska man ej diskutera.

  De nihilo nihil
Av intet blir intet. (Lucretius)

  De omnibus rebus et nonullis aliis
Om allting och lite till.

  De profundis (clavami ad te Domine)
Från djupen (ropar jag till dig, Herre) (Psaltaren 130)

  Decrepitus
Utlevad, ålderstrött.

  Dei gratia
Med Guds nåde.

  Del mortis nil nisi bene
Om de döda intet annat än gott.

  Deleatur
Tas bort!

  Deus ex machina
En gud från (scen)maskineriet, oväntad hjälp.

  Deus nobiscum, quis contra?
Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? (Versio Vulgata)

  Deus vult
Guds vilja (Påven Urban II:s uppmaning till korståg på 1100-talet)

  Dictum, factum.
Sagt och gjort. (Terentius)

  Diem perdidi!
Jag har förlorat en dag! (Cesar Titus)

  Dies irae
Vredens dag.

  Difficile est satiram non scribere
Det är svårt att inte skriva en satir. (Juvenalis)

  Dii minores
De mindre (framstående) gudarna.

  Dimidium facti qui coepit habet.
Den som har börjat har gjort hälften. (Horatius)

  Dira necessitas
Den grymma nödvändigheten. (Horatius)

  Divide et impera
Söndra och härska. (Louis XI av Frankrike)

  Dixi et salvavi animam meam
Jag har talat och räddat min själ.

  Do ut des
Jag ger för att du ska ge.

  Docendo discimus
Genom att undervisa lär vi oss. (Seneca)

  Dominus vobiscum
Herren vare med eder.

  Donis eris felix, multos numerabis amicos
Så länge du är lycklig, ska du räkna många vänner. (Ovidius)

  Dubitando ad veritatem venimus.
Vi når sanningen genom att tvivla.

  Dubium sapientiae initium
Tvivel är början till visdom.

  Dulce bellum inexpertis.
Krig är ljuvt för de oerfarna. (Pindaros)

  Dulce est decorum est pro patria more
Det är ljuvt och ärofullt att dö för fäderneslandet. (Horatius)

  Dulce et decorum est pro consortes mori
Det är ljuvligt och ärofyllt att dö för kamrater

  Dulcis vita.
Behagligt liv (Lucretius)

  Dum excusare credis, accusas.
När du tror att du ursäktar dig, anklagar du dig.

  Dum inter homines sumus, colamus humanitatem.
Låt oss, så länge vi är ibland människor, visa humanitet. (Seneca Philosophus)

  Dum spiro, spero
Så länge jag andas hoppas jag.

  Duo cum faciunt idem, non est idem.
När två gör detsamma, är det inte detsamma (Den ene kan komma undan med något, men inte den andre). Adelpho Terentius

  E pluribus unum
Av flera ett. (USA's riksvapen)

  Ecce homo
Se människan. (Pilatus)

  Ecclesia militans
Den stridande kyrkan.

  Eloquentia corporis
Kroppens vältalighet, den yttre elegansen.

  Eo ipso
Just därigenom.

  Epistula non erubescit.
Brev rodnar inte. (Cicero)

  Ergo bibamus
Låt oss alltså dricka. (Martin IV, påve)

  Errare humanum est, ignoscere divinum est.
Att fela är mänskligt, (men) att förlåta är gudomligt.

  Esse, non videri
Att vara, icke att synas.

  Est deus in nobis.
Det finns en gud inom oss. (Ovidius, Fasti)

  Est quaedam flere voluptas.
Det finns en sorts tillfredställelse i att gråta. (Ovidius, Tristia)

  Et consortes
Och kamrater.

  Et in Arcadia ego
Även jag har varit i Arkadien.

  Et tu, Brute
Även du, Brutus.

  Ex cathedra
Från lärostolen.

  Ex libris
Ur böckerna.

  Ex officio
På ämbetets vägnar.

  Ex oriente lux
Från orienten kommer ljuset.

  Ex professo
Som yrkesman.

  Ex tempore
Efter tiden.

  Ex ungue leonem
På klon (känner man) lejonet.

  Examen rigorosum
Ett strängt förhör.

  Excelsior
Högre, mot höjden.

  Exegi monumentum aere perennis.
Jag har uppfört ett minnesmärke mer varaktigt än koppar. (Horatius)

  Exitus acta probat.
Ändamålet helgar medlen. (Ovidius, Heroides.)

  Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor.
Må en hämnare en dag resa sig från mina ben. (Vergilius, Aenis)

  Extra ecclesiam nulla salus
Utanför kyrkan ingen frälsning.

  Faber est suae quisque fortunae
Var och en sin egen lyckas smed. (Sallustius)

  Facilius est multa facere quam diu.
Det är lättare att göra mycket än att göra något länge. (Quintilianus)

  Facis de necessitate virtutem.
Du gör en dygd av nödvändigheten. (Hieronymus)

  Facit indignatio versum
Förtrytelsen skapar versen. (Juvenalis)

  Facito aliquid operis, ut te semper diabolus inveniat occupatum.
Gör alltid något, så att djävulen alltid finner dig sysselsatt. (Hieronymus)

  Factum est illud, fieri infectum non potest.
Gjort är gjort och kan inte göras ogjort. (Plautus, Aulularia)

  Fallentis semita vitae
De obeträdda stigarna i livet - Horatius

  Fama crescit eundo
Ryktet väger medan det färdas. (Vergilius)

  Fama volat.
Ryktet flyger. (Vergilius, Aenis)

  Favete linguis
Gynna med edra tungor, var tysta.

  Festina lente
Skynda långsamt.

  Fiat iustitia, pereat mundus
Ske rättvisa, om och världen går under. (Ferdinand I)

  Fiat lux!
Varde ljus! (1 Mos 1:3)

  Fiat volantus tua
Ske din vilja.

  Fidus Achates
Den trogne Achatus.

  Finis coronat opus.
Resultatet kröner verket.

  Finis malorum
Slut på allt ont.

  Flagrante delicto
På bar gärning

  Fluctuat nec mergitur
Det vräks av vågen, men sjunker ej. (Paris stadsvapen)

  Fortes fortuna adjuvat
Lyckan står den djärve bi. (Terentius)

  Fortiter in re, sauviter in modo
Strängt i sak, milt i sätt. (Aquaviva)

  Fortuna multis dat nimis, nulli satis.
Lyckan ger många för mycket men ingen nog. (Martialis,)