Sök citat:

Latin
Svenska
 
Skicka in citat
 
 
Alla citat 618 citat hittades

  A Deo rex, a rege lex
Av Gud konungen, av konungen lagen.(Jacob I av England)

  Ab ovo usque ad mala
Från ägget till äpplet (från början till slut). (Horatius, Ars poetica)

  Abiit, excessit, evasit, erupit
Han har gått sin väg, avvikit, flytt och försvunnit. (Cicero, In Catilinam)

  Abusus non tollis usum
Missbruket upphäver inte det rätta bruket.

  Accipere quam facere praestat injuriam.
Det är bättre att lida orätt än att göra orätt. (Cicero)

  Acta est fabula, plaudite!
Skådespelet är slut, applådera!

  Acti laboris iocundi
Efter avslutat arbete är vilan skön.(Cicero)

  Ad (In) usum Delphini
Till bruk för Dauphine (Om censurerade böcker)

  Ad augusta per angusta
Till triumf genom trångmål.

  Ad interim
Tills vidare.

  Ad libitum
Efter behag.

  Ad maiorem Dei gloriam
Till förökande av Guds ära (Jesuiterna)

  Ad nocendum potenses sumus
Vi har kraften att skada

  Ad utrumque paratus
Beredd på bådadera.

  Advocatus Diaboli
Djävulens advokat.

  Aegroto, dum anima est, spes esse dicitur.
Det sägs att för den sjuke finns det hopp så länge han andas. (Cicero) (Så länge det finns liv finns det hopp.)

  Agnus Dei
Guds lamm.

  Alea iacta est
Tärningen är kastad.

  Aliena nobis, nostra plus aliis placent.
Vi tycker bäst om andras ting, andra bäst om våra. (Publilius Syrus)

  Aliis si licet, tibi non licet.
Även om det är tillåtet för andra är det inte tillåtet för dig. (Terentius, Heautontimorumenos)

  Aliquando et insanire iucundum est.
Ibland är det skönt att få vara galen. (Seneca, De tranquillitate animi)

  Amantes sunt amentes!
Förälskade (mäniskor) är galna!

  Amantium irae, amoris integratio est.
De älskandes vrede är vad som binder kärleken samman

  Amicus certus in re incerta cernitur.
I kritiskt läge prövas vännens trofasthet.(Ennius)

  Amor patriae nostra lex
Kärleken till fosterlandet är vår lag!

  Amor vincit omnia
Kärleken besegrar allt (Vergilius)

  Amori morte
Kärleken är död

  Amorosus semper est timorosus
Den man älskar den fruktar man

  An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur?
Vet du inte, min son, med hur lite förstånd världen styrs?

  Annus mirabilis
underbart, märkvärdigt år

  Antiquus amor cancer est
Gammal kärlek rostar aldrig

  Approbatur
Godkänner.

  Aqua vitae
Livets vatten.

  Aquila non captat muscas.
Örnen fångar inte flugor

  Arbiter elegantiarum
Domare i smakfrågor.

  Ars amandi
Konsten att älska

  Ars longa, vita brevis
Konsten är lång, livet kort. (Hippokrates)

  Arte et marte
Med fredlig id och krigisk bragd.

  At vindicta bonum vita iucundius ipsa.
Men hämnden är ljuvare än livet självt. (Juvenalis, Saturae)

  Audentes fortuna iuvat.
Lyckan hjälper de djärva. (Lyckan står den djärve bi.) (Vergilius)

  Audiatur et altera pars
Den andra parten bör också höras.

  Audux omina perpeti
Tapperhet utstår allt

  Aurea mediocritas
Den gyllene medelvägen. (Horatius)

  Aurora Musis amica.
Gryningen är musernas vän. (Morgonstund har guld i mund.)

  Aut Caesar, aut nihil
Antingen Caesar eller inget. (Cesare Borgia)

  Aut vincere, aut mori
Segra eller dö.

  Ave Caesar,morituri te salutant
Hell dig Caesar, de åt döden vigda hälsa dig. (Gladiatorernas hälsning när de tågade in på arenan)

  Ave crux spec unica
Var hälsat kors, mitt enda hopp. (Strindbergs grav)

  Ave Maria
Var hälsad, Maria (Ängeln Gabriel till Maria)

  Beati possidentes
De lyckliga ägande.(Euripides)

  Beatus ille qui procul negotiis
Lycklig den fjärran från offentlighet.(Horatius)

  Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube
Andra må föra krig, du, lyckliga Österrike, gift dig.

  Bellaque matribus detestata.
Det av mödrar avskydda kriget. (Horatius)

  Bellum omnium contra omnes
Allas krig mot alla.(Hobbes)

  Bene qui latuit bebe vixit
Den som väl dolt sig har levt väl.(Ovidius)

  Benedictus qui venit in nomine Domini.
Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. (Från den katolska mässans sanctus-sats.)

  Beneficium accipere libertatem est vendere.
Att ta emot en gåva är att sälja sin frihet. (Publilius Syrus)

  Bibamus, moriendum est.
Låtom oss dricka, ty vi måste dö. (Seneca Rhetor, Controversiae)

  Bibere humanum est, ergo bibamus.
Att dricka är mänskligt, låt oss därför dricka.

  Bis dat qui cito dat
Snar hjälp är dubbel hjälp.

  Bona officia
Goda tjänster.

  Brevis ipsa vita est sed malis fit longior.
Vårt liv är kort men görs längre genom olyckor.(Publilius Syrus)

  Caelum, non animum mutant, qui trans mare currunt.
Himlen, och inte sin själ, förändrar den som flyr över havet. (Horatius)

  Canis timidus vehementius latrat quam mordet.
En rädd hund skäller värre än den bits. (Curtius Rufus)

  Caput familiae
Familjens överhuvud.

  Carpe Diem
Fånga dagen. (Horatius)

  Casus belli
Krigsorsak.

  Cave canem
Varning för hunden.

  Cave Muscam Pungit
Akta Musca svider

  Caveat emptor.
Köpare, tag dig i akt.

  Cedant arma togae, concedat laurea laudi.
Må vapnen vika för tågan och lagern för statsmannens ära. (Cicero)

  Certum est, quia impossibile.
Det är säkert därför att det är omöjligt. (Tertullianus)

  Ceteris paribus
Under i övrigt lika förhållanden.

  Civis romanus sum
Jag är romersk medborgare.

  Claris maiorum exemplis
Efter förfädernas lysande exempel. (Inskriptionen på Riddarhuset i Stockholm.)

  Cogitationis poenam nemo patitur.
Ingen skall bestraffas för sina tankar.

  Cogito, ergo sum
Jag tänker, alltså finns jag. (Cartesius)

  Commodum ex iniuria sua nemo habere debet.
Ingen har rätt att dra fördel av den skada han själv har gjort.

  Commune bonum
Gemensamt gott.

  Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur.
Genom enhet växer det lilla, genom oenighet sönderfaller det stora. (Sallustius, Jugurtha)

  Conditio sine qua non
Oeftergivligt villkor.

  Coniecturalem artem esse medicinam.
Medicin är gissningskonst. (Aulus Cornelius Celsus, De medicina)

  Consuetudinis magna vis est.
Vanans makt är stor. (Cicero)

  Consuetudo quasi altera natura.
Vanan är som en andra natur. (Cicero)

  Consummatum est
Det är fullbordat. (Jesus, på korset)

  Contradictio in adiecto
Motsägelse i det tillagda.

  Contraria contrariis curantur.
Det motsatta botas med det motsatta. (Hippocrates

  Corpus delicti
Brottets kropp, föremål med vilket brottet begåtts.

  Corpus iuris (civilis)
Samling av (civila) lagar.

  Corruptissima re publica plurimae leges.
Ju mer korrupt staten är, desto fler är lagarna. (Tacitus)

  Cras amet qui numquam amevit quiqua amet cras amevit.
Låt honom som aldrig förr har älskat älska i morgon, och låt också honom som har älskat, älska i morgon. (Catullus)

  Credo certe ne cras.
Jag tror säkert att det inte finns någon morgondag.

  Credo quia absurdum
Jag tror, emedan det är orimligt. (Tertullianus)

  Crescit amor nummi, quantum ipsa pecunia crevit.
Kärleken till rikedom växer ju mer rikedomen växer. (Juvenalis, Saturae)

  Crimen laesae maiestatis
Majestätsbrott.

  Cui bono?
Till vems fördel? (Cicero)

  Cui peccare licet peccat minus.
Den som tillåts synda, syndar mindre. (Ovidius)

  Cuisvis homine est errare
Att fela är mänskligt. (Cicero)

  Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare.
Vem som helst kan fela, men ingen utom dåren framhärdar i sina fel. (Cicero)

  Cum grano salis
Med en nypa salt. (Plinius d. ä.)

  Cum laude (approbatur)
Med beröm godkänt.

  Cum tacent, clamant.
När de tiger, ropar de. (Cicero)

  Cura posterior
Ett senare bekymmer.

  Curriculum vitae
Levnadhistoria.

  Custos morum
Sedernas bevakare, ordningsman.

  De duobus malis minus est semper eligendum.
Av två onda ting skall man alltid välja det minst onda. (Thomas a Kempis)

  De gustibus non est disputandum
Om smak ska man ej diskutera.

  De nihilo nihil
Av intet blir intet. (Lucretius)

  De omnibus rebus et nonullis aliis
Om allting och lite till.

  De profundis (clavami ad te Domine)
Från djupen (ropar jag till dig, Herre) (Psaltaren 130)

  Decrepitus
Utlevad, ålderstrött.

  Dei gratia
Med Guds nåde.

  Del mortis nil nisi bene
Om de döda intet annat än gott.

  Deleatur
Tas bort!

  Deus ex machina
En gud från (scen)maskineriet, oväntad hjälp.

  Deus nobiscum, quis contra?
Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? (Versio Vulgata)

  Deus vult
Guds vilja (Påven Urban II:s uppmaning till korståg på 1100-talet)

  Dictum, factum.
Sagt och gjort. (Terentius)

  Diem perdidi!
Jag har förlorat en dag! (Cesar Titus)

  Dies irae
Vredens dag.

  Difficile est satiram non scribere
Det är svårt att inte skriva en satir. (Juvenalis)

  Dii minores
De mindre (framstående) gudarna.

  Dimidium facti qui coepit habet.
Den som har börjat har gjort hälften. (Horatius)

  Dira necessitas
Den grymma nödvändigheten. (Horatius)

  Divide et impera
Söndra och härska. (Louis XI av Frankrike)

  Dixi et salvavi animam meam
Jag har talat och räddat min själ.

  Do ut des
Jag ger för att du ska ge.

  Docendo discimus
Genom att undervisa lär vi oss. (Seneca)

  Dominus vobiscum
Herren vare med eder.

  Donis eris felix, multos numerabis amicos
Så länge du är lycklig, ska du räkna många vänner. (Ovidius)

  Dubitando ad veritatem venimus.
Vi når sanningen genom att tvivla.

  Dubium sapientiae initium
Tvivel är början till visdom.

  Dulce bellum inexpertis.
Krig är ljuvt för de oerfarna. (Pindaros)

  Dulce est decorum est pro patria more
Det är ljuvt och ärofullt att dö för fäderneslandet. (Horatius)

  Dulce et decorum est pro consortes mori
Det är ljuvligt och ärofyllt att dö för kamrater

  Dulcis vita.
Behagligt liv (Lucretius)

  Dum excusare credis, accusas.
När du tror att du ursäktar dig, anklagar du dig.

  Dum inter homines sumus, colamus humanitatem.
Låt oss, så länge vi är ibland människor, visa humanitet. (Seneca Philosophus)

  Dum spiro, spero
Så länge jag andas hoppas jag.

  Duo cum faciunt idem, non est idem.
När två gör detsamma, är det inte detsamma (Den ene kan komma undan med något, men inte den andre). Adelpho Terentius

  E pluribus unum
Av flera ett. (USA's riksvapen)

  Ecce homo
Se människan. (Pilatus)

  Ecclesia militans
Den stridande kyrkan.

  Eloquentia corporis
Kroppens vältalighet, den yttre elegansen.

  Eo ipso
Just därigenom.

  Epistula non erubescit.
Brev rodnar inte. (Cicero)

  Ergo bibamus
Låt oss alltså dricka. (Martin IV, påve)

  Errare humanum est, ignoscere divinum est.
Att fela är mänskligt, (men) att förlåta är gudomligt.

  Esse, non videri
Att vara, icke att synas.

  Est deus in nobis.
Det finns en gud inom oss. (Ovidius, Fasti)

  Est quaedam flere voluptas.
Det finns en sorts tillfredställelse i att gråta. (Ovidius, Tristia)

  Et consortes
Och kamrater.

  Et in Arcadia ego
Även jag har varit i Arkadien.

  Et tu, Brute
Även du, Brutus.

  Ex cathedra
Från lärostolen.

  Ex libris
Ur böckerna.

  Ex officio
På ämbetets vägnar.

  Ex oriente lux
Från orienten kommer ljuset.

  Ex professo
Som yrkesman.

  Ex tempore
Efter tiden.

  Ex ungue leonem
På klon (känner man) lejonet.

  Examen rigorosum
Ett strängt förhör.

  Excelsior
Högre, mot höjden.

  Exegi monumentum aere perennis.
Jag har uppfört ett minnesmärke mer varaktigt än koppar. (Horatius)

  Exitus acta probat.
Ändamålet helgar medlen. (Ovidius, Heroides.)

  Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor.
Må en hämnare en dag resa sig från mina ben. (Vergilius, Aenis)

  Extra ecclesiam nulla salus
Utanför kyrkan ingen frälsning.

  Faber est suae quisque fortunae
Var och en sin egen lyckas smed. (Sallustius)

  Facilius est multa facere quam diu.
Det är lättare att göra mycket än att göra något länge. (Quintilianus)

  Facis de necessitate virtutem.
Du gör en dygd av nödvändigheten. (Hieronymus)

  Facit indignatio versum
Förtrytelsen skapar versen. (Juvenalis)

  Facito aliquid operis, ut te semper diabolus inveniat occupatum.
Gör alltid något, så att djävulen alltid finner dig sysselsatt. (Hieronymus)

  Factum est illud, fieri infectum non potest.
Gjort är gjort och kan inte göras ogjort. (Plautus, Aulularia)

  Fallentis semita vitae
De obeträdda stigarna i livet - Horatius

  Fama crescit eundo
Ryktet väger medan det färdas. (Vergilius)

  Fama volat.
Ryktet flyger. (Vergilius, Aenis)

  Favete linguis
Gynna med edra tungor, var tysta.

  Festina lente
Skynda långsamt.

  Fiat iustitia, pereat mundus
Ske rättvisa, om och världen går under. (Ferdinand I)

  Fiat lux!
Varde ljus! (1 Mos 1:3)

  Fiat volantus tua
Ske din vilja.

  Fidus Achates
Den trogne Achatus.

  Finis coronat opus.
Resultatet kröner verket.

  Finis malorum
Slut på allt ont.

  Flagrante delicto
På bar gärning

  Fluctuat nec mergitur
Det vräks av vågen, men sjunker ej. (Paris stadsvapen)

  Fortes fortuna adjuvat
Lyckan står den djärve bi. (Terentius)

  Fortiter in re, sauviter in modo
Strängt i sak, milt i sätt. (Aquaviva)

  Fortuna multis dat nimis, nulli satis.
Lyckan ger många för mycket men ingen nog. (Martialis,)

  Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus
Låt oss vara glada medan vi är unga. (Tysk medeltida vistext)

  Genus irritabile vatum
Skaldernas retliga släkte. (Horatius)

  Gloria in altissimis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland dem som han har utvalt. (Versio Vulgata, Luc. 2:14)

  Gloria in excelsis Deo
Ära vara Gud i höjden. (Luk. 2:14)

  Graeca sunt, non leguntur
Det är grekiska, läses inte. (..är obegripligt)

  Gutta cavat lapidem, non vi sed saepe cadendo
Droppen urholkar stenen, icke avkraft, utan genom att ofta falla. (Ovidius)

  Habemt sua fata libelli
Böcker ha sina öden. (Terentius Maurus)

  Haec ego non multis (scribo), sed tibi: satis enim magnum alter alteri theatrum sumus.
Jag skriver inte detta till massorna, utan till dig: ty du och jag är säkerligen tillräckligt stor publik för varandra. (Epikurus, citerad av Seneca Philosophus.)

  Hannibal ad portas
Hannibal vid portarna. (Cicero)

  Haud semper errat fama, aliquando et eligit.
Ryktet felar inte alltid, ibland väljer det. (Tacitus, Agricola)

  Hic iacet
Här vilar.

  Hic Rhodus, hic salta!
Här är Rhodos, hoppa här!

  Hinc illae lacrimae
Härav dessa tårar.

  Hinc illae lacrimae.
Härav dessa tårar. (Terentius, Andria)

  Hinc robur et securitas
För styrka och säkerhet. (Riksbanken)

  Hoc coactus sum.
Härtill är jag nödd och tvungen. (Biskop Brask)

  Hoc est corpus
Detta är min lekamen.

  Hoc tempore obsequium amicos, veritas odium parit.
I dessa tider när vänner vins genom smicker, föder sanningen hat. (Terentius, Andria)

  Hodie mihi, cras tibi
I dag mig, i morgon dig.

  Homo homini lupus
Den ena människan är varg mot den andra.

  Homo novus
En ny man (Används om någon som blivit framgångrik men inte kom från någon särskilt fin familj. Cicero var en typisk homo novus.)

  Homo proponit, sed Deus disponit.
Människan spår, men gud rår. (Thomas Kempis)

  Homo sum, nil humani a me alienum puto
Jag är människa, intet mänskligt är mig främmande. (Terentius)

  Honor est praemium virtutis.
Äran är dydgens belöning. (Cicero, Brutus)

  Honores mutant mores.
Ärorna förändrar sederna. (Makt korrumperar.)

  Honoris causa
För hederns skull.

  Horas non numero nisi serenas.
Timmarna räknar jag inte förutom de klara. (Inskription på antika solur.)

  Horribile dictu
Hemskt att säga.

  Horror vacui
Skräck för tomrummet. (Aristoteles)

  I tego Arcana Dei
Jag håller guds hemligheter/mysterier

  Ibidem
På samma plats.

  Id certum est quod certum reddi potest.
Det är säkert som kan göras säkert.

  Ignorantia juris nocet
Okunnighet om lagen skadar, d.v.s. det är inte förmildrande att inte känna till lagen. (Juridisk term)

  Ignoto militi
Till den okände soldaten (Inskription på den okände soldatens grav.)

  Ille dolet vere, qui sine teste dolet.
Den sörjer ärligt som sörjer utan vittnen. (Martialis, Epigrammaton liber)

  Ille faciet
Han ska göra det. (Karl IX om sonen Gustav Adolf)

  Illi robur et aes triplex circa pectus erat, qui fragilem truci commisit pelago ratem primus.
Hårt som ek och tredubbel brons var dens hjärta, som först förtrodde bräcklig båt åt vilda vågor. (Horatius, Carmina)

  Illis quorummeruere labores
Åt dem vilkas mödor förtjänat det. (Propertius) Imitatores, servum pecus!

  Imperium et libertas.
Imperium och frihet. (Benjamin Disraeli

  Impossibilium nulla obligatio est.
Ingen plikt till det omöjliga. (Corpus Iuris Civilis: Digesta)

  Imprimatur
Må tryckas.

  In aere aedificare.
Bygga i luften. (Att bygga luftslott.) (Augustinus)

  In crástinum díffero res severas
Allvarliga saker skjuter jag upp till morgondagen - Cornelius Nepos

  In dubio (dubiis) non est agendum
I tveksamma fall bör man inte handla.

  In effigie
I avbild, som symbol.

  In fidem
Till bekräftelse.

  In hoc signo vinces
I detta tecken skall du segra.

  In magnis et voluisse sat est.
I stora dåd är det nog att en gång ha velat. (Propertius)

  In medias consistit virtus
Dygden ställer sig i mitten.

  In memoriam
Till åminnelse.

  In nuce
I ett nötskal.

  In spiritu et veritate
I ande och sanning (Versio Vulgata, Ioh. 4:24)

  In usum Delphini
Till bruk för Dauphin. (Om censurerad skrift)

  In verba magistri iurare
Svära på lärarens ord. (Horatius)

  In vino veritas
I vinet finns sanningen.

  Incidit in Scyllam, qui vult vitare Charybdim
Den som vill undvika Charybdis drabbas av Scylla.

  Inde ira et lacrimae.
Härav vrede och tårar. (Juvenalis, Saturae)

  Index librorum prohibitorum
Förteckning över förbjudna böcker.

  Indicit Scyllam qui vult vitare Charybdin.
Den råkar ut för Skylla som söker undvika Karybdis. (Gautier de Châtillon)

  Iniqua nunquam regna perpetuo manent.
Stränga härskare regerar inte länge. (Seneca Philosophus, Medea)

  Initium sapientae timor domini
Herrens fruktan är vishetens begynnelse. (Psalt. 111:10)

  Iniuria non excusat iniuriam.
En orätt rättfärdigar inte en annan.

  Innocue vivite, numen adest.
Lev oförvitligt, gudomen är närvarande. (Ovidius)

  Inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te.
Vårt hjärta är oroligt, tills det finner frid i dig. (Augustinus, Confessiones)

  Insigniore cum laude
Med beröm godkänt.

  Integer vitae scelerisque purus
Oförvitlig i sitt liv och fri från brott.

  Intelligenti pauca
För den som är intelligent räcker det med få ord

  Inter arma caritas
Under krig barmhärtighet. (Röda Korset)

  Inter arma silent leges
Under krig tiger lagarna.

  Inter pokula
Bland glasen.

  Interdum dormitat bonus Homerus
Stundom slumrar den gode Homeros.

  Inventas vitam iuvat excoluisse per artes.
Må vi förbättra livet genom vetenskap och konst. (Inskriptionen på nobelpristagarmedaljen.) (Vergilius)

  Invite Minerva
Då Minerva är ovillig. (Cicero)

  Ipsa scientia potestas est.
Kunskap är makt. (Roger Bacon)

  Ira furor brevis est.
Ilska är kortvarig galenskap. (Horatius, Epistulae)

  Ite, missa est
Gå, mässan är slut.

  Iucundi acti labores.
Överståndna mödor är angenäma. (Cicero, De finibus)

  Labor improbur omnia vincit
Träget arbete övervinner allt. (Vergilius)

  Laboremus
Låt oss arbeta.

  Latet anguis in herba.
Det ligger en orm i gräset. (Vergilius, Eclogae)

  Laudant illa, sed ista legunt.
Man prisar vissa (skrifter), men läser andra. (Martialis)

  Laudatur
Må berömmas.

  Legeartis
Enligt konstens regler

  Leges bonae ex malis moribus procreantur.
Goda lagar föds ur dåliga seder. (Macrobius, Saturnalia)

  Legio Patria Nostra
Legionen vårt faderland. (Motto för Franska Främlingslegionen)

  Libenter homines et id quod volunt, credunt.
Det människor önskar, tror de gärna (Julius Caesar)

  Liber librorum
Böckernas bok (Bibeln)

  Liber mihi opus est.
Jag behöver en bok.

  Liber studiosus
Fri student.

  Liberae sunt nostrae cogitationes.
Tankar är tullfria. (Cicero)

  Libertas inaestimabilis res est.
Frihet är ett ovärdeligt ting. (Corpus Iuris Civilis: Digesta)

  Liberum veto
Ett fritt veto.

  Litteris et artibus
För vetenskap och konst.

  Locus enim est principum generationis rerum.
Ty platsen är alltings början. (Roger Bacon)

  Longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla.
Vägen görs lång genom regler, kort och effektiv genom exempel. (Seneca Philosophus, Epistulae)

  Lucus a non lucendo.
Lunden kallas så för att den inte lyser.

  Lupus in fabula
Vargen i sagan (Terentius, Adelphoe)

  Magister mundi sum
Jag är universums härskare

  Magna vis veritatis quae facile se per se ipsa defendat.
Sanningens kraft är stor som lätt kan försvara sig med egen kraft.

  Magnas inter opes inops.
Fattig mitt i sin rikedom. (Horatius, Carmina)

  Maior e longinque reverentia
På avstånd är vördnaden störst. (Tacitus)

  Male parta male dilabuntur.
Det som har vunnits illa, förloras illa. (Orätt fånget, lätt förgånget.) (Cicero)

  Malum quidem nullum esse sine aliquo bono.
Det finns inget ont utan något gott. (Plinius d. ä.)

  Manus manum lavat
Den ena handen tvättar den andra. (Seneca)

  Manus manum lavat.
Den ena handen tvättar den andra. (Seneca Philosophus)

  Mara clausum
Ett stängt hav.

  Margaritas ante porcos iacere.
Kasta pärlor för svinen. (Versio Vulgata, Matt. 7:6)

  Mater artium necessitas.
Nödvändigheten är konsternas moder. (Nöden är uppfinningarnas moder.)

  Mater dolorosa
Den smärtfyllda modern. (Maria vid korset)

  Mea culpa, mea maxima culpa
Min skuld, min totala skuld.

  Mea mihi conscientia pluris est quam omnium sermo.
Mitt samvete är mig mer värt än allt tal. (Cicero)

  Medice, cura te ipsum!
Läkare, bota dig själv! (Versio Vulgata, Luc. 4:23)

  Medicus curat, natura sanat.
Läkaren behandlar, naturen botar.

  Medio tutissimus ibis
I mitten skall du gå säkrast. (Ovidius)

  Medium tenuere beati
Lyckliga de som gå medelvägen.

  Melius est praevenire quam praeveniri.
Det är bättre att förekomma än att förekommas.

  Melius frangi quam flecti.
Bättre brytas än böjas.

  Memento
Kom ihåg.

  Memento mori
Minns att du skall dö.

  Memento te mortalem esse
Kom ihåg att du är dödlig. (Slaven på Caesars kampvagn)

  Mendacem memorem esse oportet.
Lögnaren måste ha gott minne. (Quintilianus)

  Mendaci homini, ne verum quidem dicenti, credere solemus.
Lögnarna tror man inte ens när de talar sanning. (Cicero)

  Mens agitat molem.
Sinnet förflyttar materien. (Vergilius)

  Mens sana in corpore sano
En sund själ i en sund kropp. (Juvenalis)

  Miles gloriosus
Den storskrävlande soldaten. (Plautus)

  Mirabile dictu.
Underbart att säga. (Vergilius, Aenis)

  Miserere mei, Domine
Förbarma dig över mig, Herre!

  Mors prinudium est.
Döden är oundviklig.

  Mors ultima ratio
Döden är sista utvägen.

  Multos timere debet, quem multi timent.
Den som många fruktar måste själv frukta många. (Publilius Syrus)

  Multum legendum esse, non multa.
Mycket, inte mångahanda, bör man läsa. (Plinius d.y.)

  Mundus vult decipi, ergo decipiatur
Världen vill bedragas, må den alltså bedragas.

  Mutatis mutandis
Sedan det ändrats som bör ändras.

  Nam curiosus nemo est, quin sit malevolus.
Ty ingen är nyfiken som inte är illvillig. (Plautus)

  Nam et ipsa scientia potestas es.
Kunskap är makt. (Sir Francis Bacon)

  Nam tua res agitur, paries cum proximus ardet.
Det gäller din egen sak när det brinner i grannens hus. (Horatius)

  Natura abhorret a vacuo. (Horror vacui.)
Naturen avskyr tomrum. (Skräcken för tomrummet.) (Rénè Descartes)

  Natura non facit saltus.
Naturen gör inga språng. (Carl von Linné, Philosophia botanica)

  Naturalia non sunt turpia
Naturligheter är inte skamliga.

  Naturam expellas furca, tamen usque recurret
Du må driva ut naturen med tjuga, den kommer dock åter. (Horatio)

  Navigare necesse ist, vivere non necesse
Att segla är nödvändigt, att leva är inte (nödvändigt). (Pompejus)

  Ne bis in idem
Inte två gånger för detsamma.

  Ne furtum facias.
Du skall icke stjäla. (Sjunde budordet)

  Ne quid nimis.
Inget till övermått. (Terentius, Andria)

  Ne sutor supra crepidam
Skomakare, ej ovanför sandalen (bliv vid din läst). (Apelles)

  Nec pluribus impar
Inte olik flera. (Louis XIV)

  Necessitatis non habet legem.
Nödvändigheten känner ingen lag.

  Nemesis divina
Den gudomliga vedergällningen.

  Nemo ante mortem beatus.
Ingen bör kallas lycklig före sin död. (Ovidius)

  Nemo autem regere potest nisi qui et regi.
Men ingen kan styra som inte också kan styras. (Seneca Philosophus, De ira)

  Nemo enim fere saltat sobrius, nisi forte insanit.
Nästan ingen dansar nykter, såvida han inte händelsevis är galen. (Cicero, Pro Murena)

  Nemo nascitur artifex.
Ingen föds som mästare.

  Nemo nisi mors
Ingen utom döden.

  Nemo risum praebuit, qui ex se coepit.
Ingen inbjuder till skratt som har börjat skratta åt sig själv. (Seneca Philosophus, De providentia)

  Nemo saltat sobrius
Ingen dansar nykter. (Cicero)

  Nemo saltat sobrius, nisi forte insanit.
Ingen dansar nykter, såvida han inte är galen.

  Nemo sine vitio est.
Ingen är utan fel.

  Nervos belli, pecuniam. (Nervus rerum.)
Krigets nerv, pengar. (Tingens nerv.) (Cicero, Pilippicae orationes)

  Nescit occasum
Den vet ej av nedgång. (Nordstjärneorden)

  Nihil agere delectat.
Det är angenämt att göra ingenting. (Cicero)

  Nihil est ab omni parte beatum.
Ingenting är helt och hållet lyckligt. (Horatius)

  Nihil est incertius vulgo
Inget är opålitligare än hopen. (Cicero)

  Nihil est miserum nisi cum putes.
Ingenting är olyckligt om du inte anser det olyckligt. (Boethius)

  Nihil peccat nisi quod nihil peccat.
Hans enda fel är att han inte har några fel. (Plinius d.y)

  Nihil tam munitum quod non expugnari pecunia possit.
Inget fort är så starkt att det inte kan intagas med pengar. (Cicero)

  Nil admirari
Att ingenting beundra. (Horatius)

  Nil agit exemplum, litem quod lite resolvit.
Ett exempel som löser ett gräl med ett annat är inte mycket värt. (Horatius)

  Nil desperandum!
Misströsta icke! (Horatius)

  Nil homini certum est
För människan går ingen säker

  Nil novi sub soli
Intet nytt under solen.

  Nil volentibus arduum
In i döden trogen

  No possomus
Vi kunna icke. (Pius IX)

  Nolens volens
Med eller mot sin vilja.

  Noli equi dentes inspicere donati.
Skåda inte given häst i munnen. (Hieronymus)

  Noli me tangere
Rör inte vid mig.

  Noli turbare circulos meus
Rubba inte mina cirklar. (Arkimedes)

  Nomen et omen
Namn och förebud. (Plautus)

  Nomina si nescis, perit et cognitio rerum.
Om du inte känner till namnen försvinner också din kunskap om tingen. (Carl von Linné, Critica botanica)

  Nomina sunt odiosa
Namn är förhatliga (väcker anstöt) (Cicero)

  Non amo te, Sabidi, nec possum dicere quare: hoc tantum possum dicere, non amo te.
Jag tycker inte om dig, Sabidius, men jag kan inte säga varför: Blott detta kan jag säga: jag tycker inte om dig. (Martialis, Epigrammaton liber)

  Non mortem timemus, sed cogitationem mortis.
Vi fruktar inte döden, utan tanken på döden. (Seneca Philosophus, Epistulae)

  Non olet
Det luktar ej. (Vesparianus Caesar om toalettavgifter)

  Non omne quod licet honestum est.
Inte allt som är tillåtet är ärligt. (Corpus Iuris Civilis: Digesta)

  Non omne quod nitet aurum est.
Allt är inte guld som glimmar.

  Non omnia possumus omne.
Alla kan inte göra allt. (Vergilius, Eclogae)

  Non omnis moriar
Ej helt ska jag dö. (Horatius)

  Non scholae sed vitae discimus
Vi lär inte för skolan utan för livet.

  Non sibi se soli natum meminerit (homo), sed patriae, sed suis.
Man bör komma ihåg att man inte är född bara för sig själv, utan för fosterlandet och för de sina. (Cicero)

  Non ut edam vivo, sed vivam edo.
Jag lever inte för att äta, utan äter för att leva. (Quintilianus, Instituitio oratoria)

  Nosce te ipsum
Känn dig själv.

  Nude veritas
Den nakna sanningen. (Horatius)

  Nulla caena sine caesum
Ingen måltid utan ost

  Nulla dies sine linea
Ingen dag utan ett penselstreck. (Apelles)

  Nulla dies sine linea
Ingen dag utan en linje (penseldrag). Sagt av en konstnär vid namn Apelles.

  Nulla regula sine exceptione
Ingen regel utan undantag.

  Nulla res carius constat quam quae precibus empta est.
Inget betingar ett så högt pris som det som är köpt med böner. (Seneca Philosophus, De beneficiis)

  Nulla tenaci invia est via
För den modige är ingen väg omöjlig.

  Nullum esse librum tam malum ut non aliqua parte prodesset.
Ingen bok är så dålig att den inte till någon del är till nytta. (Plinius d. y.)

  Nullum est iam dictum quod non dictum sit prius.
Ingenting blir sagt som inte har sagts förut. (Terentius, Eunuchus)

  Numero deus impare gaudet.
Gud älskar udda tal. (Vergilius, Eclogae)

  Numquam magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit.
Det har aldrig funnits en stor ande utan en smula vansinne. (Seneca Philosophus)

  Numquam non paratus.
Aldrig oförberedd.

  Numquam se minus solum quam cum solus esset.
Du är aldrig så litet ensam som när du är ensam. (Cicero, De officiis)

  Nunc est bibendum
Nu bör man dricka. (Horatius)

  O tempora, o, mores
O tider, o seder. (Cicero)

  O, sancta simplicitas
O, heliga enfald. (Johan Hus)

  Obit anus, abit onus.
Käringen död, bördan borta. (Schopenhauer vid sin hushållerskas död.)

  Obiter dictum
en tillfällig kommentar

  Observandum sed non imitandum
Bör iakttagas men inte efterliknas.

  Oderint, dum metuant
Må de hata, blott de frukta. (Caligula)

  Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris. Nescio. Sed fieri sentio et excrucior.
Jag hatar och jag älskar. Varför gör jag det, frågar du kanske. Jag vet inte. Men jag känner att det är så och plågas. (Catullus)

  Odi profanum vulgus et aceo
Jag hatar den okunniga hopen och håller den på avstånd. (Horatius)

  Odium teologicum
Teologiskt hat.

  Oleum et operam perdidi.
Jag har förslösat olja och möda. (Cicero)

  Omen accipio
Jag tar emot budskapet.

  Omne ignotum pro magnifico est.
Om allt okänt gör man sig stora föreställningar. (Tacitus, Agricola)

  Omne tulit punktum, qui misquit utile dulci
Den fick alla röster, som blandade nytta med nöje. (Horatius)

  Omnes una manet nox.
Samma natt väntar oss alla. (Horatius, Carmina)

  Omnia mea mecum porto
Jag bär allt mitt med mig. (Cicero)

  Omnia mutantur, nihil interit.
Allting förändras, ingenting förgås. (Ovidius, Metamorphoses)

  Omnia vincit amor (Amor vincit omnia)
Kärleken besegrar allt (Vergilius)

  Omnibus omnia.
Allting för alla. (Versio Vulgata, 1 Cor. 9:22)

  Omnium rerum principia parva sunt.
Allting är litet i början. (Cicero)

  Opera omnia
Samlade (alla) verk.

  Optima enim est legum interpres consuetudo.
Praktiken är den bästa uttolkaren av lagen. (Corpus Iuris Civilis: Digesta)

  Ora et labora
Bed och arbeta.

  Ora pro nobis
Bed för oss. (Ur Ave Maria)

  Orbis terrarum
Ländernas krets, hela världen.

  Otium cum dignitate
Vila med värdighet. (Cicero)

  Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura.
Vila utan läsning är som att dö och bli begraven levande. (Seneca Philosophus, Epistulae)

  Pacta sunt servanda.
Avtal skall hållas. (Cicero)

  Pactum turpe
Skamlig överenskommelse.

  Paete, non dolet.
Paetus, det gör inte ont. (Romarinnan Arrias ord till sin man Caecina Paetus)

  Panem et circenses
Bröd och skådespel. (Juvenalis)

  Par nobis
Jämngod med oss. (Högsta betyg)

  Pars maior lacrimas ridet et intus habet.
Man ler åt sina tårar men har dem i sitt hjärta. (Martialis, Epigrammaton liber)

  Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus
Bergen är i födslovånda, en löjlig råtta ska födas. (Horatius)

  Pater est quem nuptiae demonstrant
Den är far som äktenskapet utvisar (gammal familjerättslig princip)

  Pater familias
Familjefader.

  Pater noster, qui es in caelis
Fader, vår som är i himmelen.

  Pater patriae
Fäderneslandets fader. (Romersk hederstitel)

  Pater, peccavi
Fader, jag har syndat.

  Pax et bonum
Frid allt väl

  Pax vobiscum
Frid vare med eder.

  Pecunia non oleat
Pengar luktar inte

  Per aspera ad astra
Genom svårigheter mot stjärnorna.

  Per capita
Efter huvuden, en man en röst.

  Per fas et nefas
Med rätt och orätt.

  Pereat
Må han gå under.

  Periculum in mora
Fara i dröjsmål. (Livius)

  Perierat totus orbis, nisi iram finiret misericordia.
Hela världen skulle ha förgåtts om inte medlidandet begränsat hatet. (Seneca Rhetor)

  Perinde ac cadaver
Likt en död kropp.

  Perpetuum mobile
Evigt rörlig, evighetsmaskin.

  Persona (non) grata
(Inte) omtyckt person.

  Pessimus inimicorum genus, laudantes.
Den värsta sortens fiender (är) de som prisar. (Tacitus)

  Pia desideria
Fromma önskningar.

  Pisces natare oportet.
Fiskar måste simma (d.v.s. kräver dryck). (Petronius Arbiter, Satiricon)

  Pluralitas non est ponenda sine neccesitate.
Ting skall inte mångdubblas i onödan. (Princip känd som Ockhams rakblad.)

  Poeta laureatus
Lagerbekransad skald, hovpoet.

  Post festum.
Efter festen (d.v.s. för sent) (Plato, Gorgias)

  Post nubila Phoebus
Efter moln solen.

  Potius sero quam numquam.
Bättre sent än aldrig. (Livius, Ab urbe condita)

  Praeparandus supervivet
Den förberedde överlever (valspråk för försvarets överlevnadsskola)

  Preaterea censeo Cartagine esse delendam
För övrigt anser jag att Kartago bör förstöras. (Cato)

  Primum est non nocere.
Först av allt, gör ingen skada. (Hippocrates

  Primus inter pares
Den främste bland jämställda.

  Primus motor
Den främsta drivkraften.

  Pro et contra
För och emot.

  Pro patria
För fäderneslandet. (Riddarorden)

  Pro primo (secundo, tertio)
För det första (andra, tredje).

  Pro sensu communi
För sunda förnuftet

  Probatum est
Det har prövats.

  Procul a Jove, procul a fulmine
"Den som är långt från Jupiter är långt från blixten", obemärkt lever man lugnast

  Profanum vulgis
Odi profanum vulgus.

  Promoveatur ut amoveatur.
Befordra honom för att få honom ur vägen.

  Proximus sum egomet mihi.
Jag är mig själv närmast. (Terentius, Andria)

  Punctum saliens
Den sprittande (springande) punkten.

  Puto deus fio
Jag tror jag blir en gud (sagt av Vespasianus på sin dödsbädd)

  Qualis rex, talis grex
Sådan konung, sådant folk.

  Quam bene vivas refert, non quam diu.
Det viktiga är hur gott du lever, inte hur länge. (Seneca Philosophus, Epistulae)

  Quam multa non desidero.
Vad det finns mycket som jag inte vill ha. (Cicero)

  Quandoque bonus dormitat Homerus.
Stundom slumrar även den gode Homeros. (Horatius, Ars poetica)

  Quantum mutatis ad illo
Så förändrad från förr. (Vergilius)

  Quantum satis
Så mycket som är nog, tillräckligt.

  Quem Deus perdere vult, dementat prius
Den gud vill förgöra slår han först med vanvett

  Quem di diligunt adolescens moritur.
Den som gudarna älskar dör ung. (Plautus, Bacchides)

  Quem nostrum ignorare arbitraris?
Vem av oss är den mest ovetande, tror du? (Cicero ur hans tal till Catilina)

  Qui desiderat pacem, praeparet bellum.
Må den som önskar fred förbereda sig för krig. (Vegetius)

  Qui dormit, non peccat.
Den som sover syndar inte.

  Qui genus jactat suum, aliena laudat.
Den som skryter med sin härkomst prisar en annans dåd. (Seneca Philosophus, Hercules furens)

  Qui ignorabat, ignorabitur.
Den som är okunnig kommer förbli obemärkt.

  Qui nimium probat, nihil probat.
Den som bevisar för mycket, bevisar ingenting.

  Qui pro quo
Någon i stället för någon annan.

  Qui quaerit invenit
Den som söker finner

  Qui statuit aliquid parte inaudita altera, aequum licet statuerit.
Den som låter dom falla utan ha hört den ena parten är inte rättvis, även om domen är rättvis.

  Qui tacet, concentit
Den som tiger, samtycker. (Bonifacius VIII, påve)

  Quia natura mutari non potest idcirco verae amicitiae sempiternae sunt.
Eftersom naturen inte kan förändras är all sann vänskap för evigt. (Horatius)

  Quid me nutruit me destruit.
Det som föder mig, fördärvar mig.

  Quid rides? Mutato nomine de te fabula narratur.
Varför skrattar du? Byt ut namnen, och sagan handlar om dig. (Horatius)

  Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes
Vad det än må vara så fruktar jag danaerna (grekerna) även då dekomma med gåvor. (Laokoon om den trojanska hästen)

  Quinta essentia
Det femte grundämnet, det viktigaste av något.

  Quis custodiet ipsos custodes?
Vem skall vakta över väktarna själva? (Iuvenalis, Saturae)

  Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando?
Vem, vad, var, med vad, varför, hur, när?

  Quo vadis, Domine
Vart går du, Herre. (Joh. 13:36)

  Quod bonum, faustum felixque sit
Må det vara gott, lyckligt och gynnsamt.

  Quod erat demonstrandum
Vilket skulle (be)visas.

  Quod licet Iovi, non licet bovi
Vad som är tillåtet för Jupiter är inte tillåtet för en oxe.

  Quod scripsi, scripsi
Vad jag har skrivit, har jag skrivit. (Joh. 19:22)

  Quos ego
Dem ska jag minsann - (Neptunus hotelse om Vergilius)

  Quosque tandem (abutere, Catilina, patientia nostra)
Hur länge (skall du, Catilina, missbruka vårt tålamod). (Cicero)

  Quot homines, tot sententiae
Så många människor, så många meningar

  Rara avis
En ovanlig fågel. (Persius)

  Relata refero
Jag berättar det berättade.

  Rem tene, verba sequentur.
Håll dig till ämnet så följer orden (av sig själva). (Cato senior)

  Repetitio est mater studiorum
Repetition är all kunskaps moder

  Repetitio est mater studiorum
Repetition är all kunskaps moder

  Requiem aeternam dona eis, Domine
Evig vila giv den, Herre. (Katolska mässan)

  Requiscat in pace (RIP)
Må han vila i fred.

  Rerum concordia discors.
Naturens enhet av stridiga delar. (Horatius)

  Res severa est verum gaudium.
Sann glädje är en allvarlig sak. (Seneca Philosophus)

  Respice post te, mortalem te esse memento.
Se dig omkring, minns att du är dödlig.

  Ridentem dicere verum, quid vetat?
Vad förbjuder väl oss att skrattande säga sanningen?

  Roma locuta, causa finita
Rom har talat, saken avgjord

  Romanus sum
Jag är romersk medborgare.

  S.P.Q.R. (Senatus Populusque Romanus)
Senaten och det romerska folket

  Saepe creat molles aspera spina rosas.
Ofta frambringer det taggiga törnet milda rosor. (Ovidius)

  Salus populi suprema lex esto.
Må folkets välfärd vara den yttersta lagen. (Cicero, De legibus)

  Salvator mundi, salva nos
Världens frälsare, rädda oss. (Johan III)

  Salve
Var hälsad.

  Salve honoris titulo (SHT)
Med hederstiteln okränkt.

  Salvo Errore et Omissione
Med reservation för felskrivningar och utelämningar.

  Sancta simplicitas
Heliga enfald. (Johan Hus)

  Sapere aude!
Våga vara vis! (Horatius)

  Sat sapienti
Nog för den kloke.

  Satius est impunitum relinqui facinus nocentis, quam innocentem damnari.
Det är bättre att ett brott förblir ostraffat än att en oskyldig döms.

  Sed fugit interae, fugit irreparabile tempus.
Under tiden flyr den oersättliga tiden. (Vergilius, Georgica)

  Semper fidelis
Alltid trogen

  Semper idem
Alltid densamme. (Xantippa om Sokrates)

  Semper primus
Alltid först

  Sero molunt deorum molae
Gudarnas kvarnar mal långsamt - Erasmus av Rotterdam

  Sero venientibus ossa
Benen åt dem som kommer sent (till bords).

  Serva me, servabo te.
Rädda mig och jag kommer rädda dig. (Petronius Arbiter)

  Servus servorum Dei
Guds tjänares tjänare. (Påvlig titel)

  Si tacuisses, philosophus manisses.
Om du hade tigit, hade du fortfarande varit filosof. (Boethius)

  Si vis amari, ama.
Om du vill älskas, älska. (Seneca Philosophus, Epistulae)

  Sic itur ad astra
Så går man mot stjärnorna. (Vergilius)

  Sic semper tyrannis
Så må det alltid gå tyrannerna.

  Sic transit gloria mundi
Så förgår världslig ära.

  Sic vis pacem, para bellum
Om du vill fred, rusta för krig.

  Sic volo, sic iubeo.
Jag vill det, jag beordrar det. (Juvenalis, Saturae)

  Silent enim leges inter arma.
När vapnen talar tiger lagarna. (Cicero, Pro Milone.)

  Similia similiur curantur
Lika botas med lika.

  Sine cerere et libero friget venus
Utan bröd och vin fryser kärleken

  Sine ira studio
Utan vrede eller förkärlek, opartiskt. (Tacitus)

  Sine qua non
Oeftergivligt villkor.

  Sit tibi terra levis
Må jorden vila lätt på dig. (Martialis)

  Sit venia verbo
Må ordet förlåtas. (Plinius d.y.)

  Soli Deo gloria
Åt Gud allena äran.

  Solitudinem fecerunt, pacem appelunt.
De skapar öknar och kallar det fred. (Tacitus, Histories)

  Spemque metumque inter dubiis.
Sväva mellan hopp och fruktan. (Vergilius, Aenis)

  Spiritus rektor
Den ledande själen.

  Stabat mater dolorosa
(Där) stod den smärtfyllda modern.

  Stat magni nominis umbra.
Han står i ett stort namns skugga. (Lucanus, Pharsalia. Om Pompeius.)

  Stat sua cuique dies, breve et irreparabile tempus omnibus est vitae.
Dagen är bestämd för var och en, livstiden är kort och oersättligt för alla. (Vergilius, Aenis)

  Status quo ante (bellum)
Tillståndet som det var före kriget.

  Stultorum incurata pudor malus ulcera celat.
Dåren döljer av skam sina sår som därför ej läkas - Horatius

  Stultum est timere quod vitare non potes.
Det är dåraktigt att frukta det man inte kan undvika. (Publilius Syrus)

  Sub lege libertas
Under lagen frihet.

  Sub spaecie aeternitatis
Under evighetens synvinkel. (Spinoza)

  Summa cum laude
Med högsta betyg

  Summum ius, summa iniuria
Högsta rätt, högsta orätt. (Cicero)

  Sunt pueri pueri. pueri puerilia tractant.
Barn är barn, barn gör (därför) barnsliga saker.

  Sursum corda
Upplyften edra hjärtan.

  Suum quique
Låt var och en få vad honom tillkommer. (Gellius)

  Tabula rasa
Tavla med utplånad text, oskrivet blad. (Ovidius)

  Tamdiu discendum est, quamdiu vivas.
Så länge som man lever, så länge bör man lära. (Man lär så länge man lever.) (Seneca Philosophus)

  Te Deum, laudamus
O Gud, vi lova dig.

  Tempora mutantur, nos et mutamur in illis
Tiderna förändras, och vi med dem.

  Tempora quid faciunt.
Tiderna förändras. (Martialis, Epigrammaton liber)

  Tempus fugit
Tiden flyger

  tere tulemast
välkommen

  Terra firma
Fast mark.

  Terra inkognita
Okänt land.

  Tertia non datur
Ett tredje finnes ej.

  Tetigisti acu.
Du har slagit huvudet på spiken. (Plautus, Rudens)

  Tres faciunt collegium
Tre utgör ett kollegium.

  Ubi bene, ibi patria
Där jag har det bra, där är mitt fädernesland.

  Ultima ratio (regum)
Konungarnas sista argument. (Richelieu om kanoner)

  Ultima Thule
Det yttersta Thule, nordkalotten. (Vergilius)

  Ulula cum lupis, cum quibus esse cupis!
Tjut med vargarna, om du vill vara med dem

  Unus multorum.
En av de många. (Horatius, Satirae)

  Unus sed leo
En men ett lejon. (Aisopos)

  Urbi et orbi
För staden och världen. (Gregorius X, påve)

  Urbs aeterna.
Den eviga staden (d.v.s. Rom) (Tibullus)

  Usus et tyrannus
Vana är en tyrann. (Horatius)

  Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas
Även om krafterna saknas så är viljan berömvärd. (Ovidius)

  Ut sementem feceris, ita metes.
Som du sår, så skall du skörda. (Cicero, De oratore.)

  Ut supra (in fidem)
Som ovan, (till bekräftelse).

  Uva uvam vivendo varia fit.
Druvan ändrar färg (mognar) när den ser (en annan) druva.

  Vade mecum
Gå med mig.

  Vade retro me, Satana
Vik hädan från mig, Satan. (Mark. 8:33)

  Vae victis
Ve de besegrade. (Brennus, gallisk hövding)

  Vale, preclaerissime doctor
Lev väl, högt lysande doktor.

  Vanitas vanitatum
Fåfängligheters fåfänglighet. (Pred. 1:2 12:18)

  Vare, legiones redde!
Varus, giv tillbaka mina legioner! (Kejsar Augustus)

  Variatio delectat
Ombyte förnöjer. (Cicero)

  Varium et mutabile semper femina
Kvinnan är alltid ett ombytligt och växlande väsen. (Vergilius)

  Veni, vidi, vici
Jag kom, jag såg, jag segrade. (Caesar)

  Vera esse facimus nosmet ipsi.
Vi skapar själva sanningen.

  Verae amicitiaesemperiternae sunt
Sann vänskap är evig. (Cicero)

  Verba volant, (littera) scripta manet.
Ord flyger bort, det skrivna (ordet) består.

  Verbi divini minister (VDM)
Det gudomliga ordets tjänare.

  Veritas vos liberabit.
Sanningen skall göra er fria. (Versio Vulgata, Ioh. 8.32)

  Versio vulgata
Hieronymus bibel från 1598.

  Vestigia terrent
Spåren förskräcka. (Horatius)

  Vestis virum reddit.
Kläderna gör mannen. (Quintilianus)

  Via dolorosa
Den smärtfyllda vägen, suckarnas väg. (Jesu väg till Golgata)

  Videant consules ne quid detrimenti capiat respublica.
Må konsulerna se till att staten icke tar någon skada.

  Vidi
Jag har sett.

  Vincere scis, Hannibal, victoria uti nescis
Att segra förstår du, Hannibal, men att använda segern förstår du ej. (Maharbal)

  Virtus est medium vitiorum.
Dygden är medelvägen mellan laster. (Horatius, Epistulae)

  Vitae praeponitur
Livet främst (ung.)

  Vitiis nemo sine nascitur.
Ingen är född utan fel. (Horatius, Satirae)

  Vivas, crescas, vigeas, floreas
Må du leva, växa, bli stark, blomstra.

  Vivat, crescat, vigeat, floreat
Må han leva, växa, bli stark, blomstra.

  Vivere militare est.
Att leva är att strida. (Seneca Philosophus, Epistulae)

  Vixit, dum vixit, laetus
Han levde glad så länge han levde.

  Vox populi, vox Dei
Folkets röst

  Vulnerant omnes,ultima necat.
Alla sårar, den sista dödar. (Om timmarna.)